Kodex člena ČKSE – Ověřovatele

1. Preambule

Každý ověřovatel ČKSE je povinen při ověřování údajů RL dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve CRRL. Ověřovatel, člen ČKSE zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti, zachovává úctu a loajalitu k Českému stavebnictví a svým působením se zasazuje o budování dobrého jména českého stavebnictví.

2. Profesionalita

Výkon ověřovatele je službou stavební veřejnosti. Ověřovatel vykonává svou činnost na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný.

3. Nestrannost

Ověřovatel dbá na to, aby jeho činnost byla objektivní, nestranná a ověření objektivní. Při výkonu činnosti nesmí ověřovatel preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Ověřovatel se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. Ve shodných nebo podobných případech jedná ověřovatel tak, aby mezi jednotlivými ověřeními nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu. Ověřovatel vystupuje vůči ostatním účastníkům vydání RL objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností

 

4. Střet zájmu

Ověřovatel svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

5. Korupce

Ověřovatel nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s ověřováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti ověření údajů na RL. Ověřovatel jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Ověřovatel se vyvaruje vztahu vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

6. Mlčenlivost

Ověřovatel zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů , jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost všech zúčastněných při vydávání RL. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání. Ověřovatel je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu činnosti, zejména o osobních údajích

7. Reprezentace

Ověřovatel svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost CRRL.

 

8. Uplatnitelnost a vymahatelnost

Zásadní porušování Kodexu bude posuzováno jako porušení povinností člena ČKSE ověřovatel v takovém případě bude zbaven členství v ČKSE a tedy již dále nemůže vykonávat činnost ověřovatele.

9. Závěrečná ustanovení

Ověřovatel dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti ověřovatele. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát povinnosti ověřovatele CRRL.