Proč funguje registr

Registr je přístupný všem potencionálním investorům a dodavatelům v rámci výběrových řízeni. CRRL vznikl pouze pro uvědomělé soutěžitele (objednatele). Princip využití CRRL je zcela jednoduchý, byť časově náročný.

Historie

Česká komora stavebních ekonomů dlouhodobě sledovala situaci ve společenské oblasti zvané Veřejné zakázky. Od 1. 10. 2016 je účinný Zákon 134/2016 Sb. Zákon přímo hovoří o tom, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky až v druhé řadě nejnižší nabídková cena.

ČKSE již několik let působí svým odborným poradenstvím v odhalování mimořádně nízkých nabídkových cen v kontextu Zákona 134/2016 Sb.

Založení CRRL

Nyní ČKSE přichází s dalším počinem pro přiblížení podmínek soutěžení v privátním a veřejném sektoru – Centrálním registrem referenčních listů.

V soukromém sektoru využívá každý objednatel princip prvotního výběru svého dodavatele na základě pověsti, dobrého jména, kvality již odvedených děl – referencí. V takto vedené soutěži je zájmem investora, aby na předmětnou službu soutěžili mezi sebou pouze rovnocenní uchazeči (stejných pověstí, působících v podobných podmínkách, o srovnatelné velikosti, organizaci apod.) – s podobnými referencemi.

Zadávání veřejných zakázek však veřejnému sektoru tuto výhodu neumožňuje. Právě naopak. Soutěžit může v podstatě každý, kdo se přihlásí. Vítězem soutěže je ten, kdo dokáže stlačit cenu co nejníže bez ohledu na kvalitu, na udržení subdodavatelských vztahů, na smluvní podmínky apod. Po podpisu smlouvy je veřejný objednatel obětí této neřešitelné situace. Nekvalitně provedené dílo je prezentováno v přenesených referencích mezi jednotlivými subdodavateli.

 

Centrální registr referenčních listů má za cíl takovou situaci řešit vydáváním ověřených referenčních listů.

Pravidla CRRL

CRRL byl vytvořen za působení několika základních pravidel eliminující nejvážnější nedostatky zadávání veřejných zakázek:
  • kvality a pravdivosti – referenční list je vydán a následně registrován v CRRL pouze na základě shody smluvních podmínek (zadávacích) s realitou skutečně odvedeného díla
  • pravidlo bezkorupčnosti - údaje v referenčním listu ověřuje několik na sobě nezávislých osob
  • pravidlo nezávislosti zájmu – referenční list je vydán za souhlasu konečného uživatele díla, zhotovitel platí náklady na ověření, pro zadavatele je služba zdarma
  • pravidlo ověřitelnosti a transparentnosti - originál referenčního listu je ve formátu pdf přístupný k veřejné kontrole
  • pravidlo nediskriminace - systém bodového hodnocení umožňuje získání adekvátního počtu referenčních bodů všem kvalitním uchazečům