Informace pro zhotovitele

Postup získáni referenčního listu.

Kdy podat ?

Žádost je možné podat jen tehdy, je-li dílo řádně ukončeno, zprovozněno a uživatel zahájil užívání.
Jak podat ?

2 možnosti jak podat žádost.
 • Vyplňte tento formulář a do 24 hodin se vám ozveme.
 • telefonicky, emailem nebo písemně. Kontakty.
Za jakých pravidel bude RL udělen?

Jestliže dílo bylo zhotoveno na základně platné smlouvy o dílo, včetně dodatků a dílo je provedeno řádně v parametrech smlouvy.

Postup vyřízení žádosti.

 • Ověřovatel kontroluje soulad údajů uvedených v RL s údaji ve smluvních dokumentech (Smlouva o dílo, předávací protokol, fakturace apod.)
 • Kontaktní osoba CRRL dohodne s objednatelem referenčního listu termín ověření. Nejpozději do 5 dnů před tímto termínem zašle objednatel na CRRL údaje k RL.
 • Objednatel dohodne na termín ověření možnost obhlídky díla a účast pověřených osob. Ti následně stvrdí soulad provedeného díla se smluvními parametry.

Účast ověřovatele je hrazena objednatelem referenčního listu dle předem dohodnuté sazby. Ověřovatel přiveze koncept referenčního listu. Po ověření skutečností stvrdí účastníci tyto v RL podpisy a razítky.

Referenčnímu listu je přiděleno evidenční číslo a je zpracován jeho čistopis, který je následně zaslán žadateli. Referenční list je v CRRL přístupný na webových stránkách po dobu jeho platnosti.

Prodloužení platnosti referenčního listu.

Platnost referenčního listu je 5 let. Po uplynutí platnosti referenčního listu v CRRL je list automaticky vyřazen z aktuální evidence a uložen v archivu.

K datu výročí zašle CRRL ověřovací dotazník, ve kterém pověřená osoba provede zhodnocení dosavadního užívání díla (počet závad, odstraňování reklamací, poruchy atd.). Při negativním hodnocení přístupu zhotovitele k dílu během záruční lhůty, bude referenční list z CRRL vyřazen.

Proč CRRL využívat?

Jste-li zhotovitel, který potřebuje upravit údaje ve vydaném RL, nebo potřebujete, aby předchozí zadavatel potvrdil správnost údajů ve Vámi předložené kopii RL v nabídce? Pak s touto prosbou musíte kontaktovat předchozího zadavatele. Z žádných předpisů však nevyplývá povinnost zadavatele tyto úkony provést.

Výhodnější a spolehlivější je proto nechat si vystavit referenční list prostřednictvím CRRL. Nejen, že další zadavatelé veřejných zakázek mají jistou, že dílo, které jste zhotovili, je postaveno v souladu se Smlouvou o dílo, ale znají i jeho přesné parametry. Když budete potřebovat ověřit pravost listu, je to víc než jednoduché. Stačí se podívat do databáze CRRL, která je volně přístupná na webových stránkách CRRL.

Mám hotovou zakázku a chci referenční list.

V takovém případě máte 2 možnosti:

 • Necháte si vystavit dosud používaný referenční list, který bude pouze v papírové podobě.
  V takovémto případě může vydat referenční list kdokoliv na straně zadavatele, list není nikde zaevidován a je zde prostor pro vznik nesrovnalostí. Může se také stát, že Vám předchozí zadavatel nebude chtít vydat žádný dodatek k RL, ani nemusí při kontrole pravost referenčního listu tuto skutečnost potvrdit.
 • Prostřednictvím Centrálního registru referenčních listů.
  CRRL se stane prostředníkem mezi Vámi a zadavateli. Pravdivost všech údajů stvrzuje zadavatel, zhotovitel, a navíc i nezávislý ověřovatel. Zveřejněním referenčního listu na webu pak vzniká nejvyšší kontrola pravdivosti údajů. Snadno si jej další zákazníci ověří a nebudou muset složitě kontaktovat předchozího zadavatele.

Zažádáte-li o referenční list první možností, může Vám ho zadavatel vystavit, samozřejmě za podmínek, že jste vše udělali dle zadání a včas. Budete-li k referenčnímu listu požadovat další dodatky neboli „modifikaci“, není zadavatelovou povinností Vám jej vystavit. Jeho povinností není ani potvrdit pravost referenčního listu dalšímu zadavateli, který pořádá výběrové řízení.

Systém CRRL vrací Referenci jako takové původní základní význam:
Zhotovitel v daném období uskutečnil pro zadavatele dílo tak, že zadavatel byl spokojen, neměl problémy při ani po realizaci a dílo spokojeně užívá a nestydí se prostřednictvím CRRL o takovém konkrétním případě informovat veřejnost.