Mimořádně nízká cena pohledem ČKSE

Stavební veřejností je stále více a více vnímán obrovský problém Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména pak po novelizaci č. 55/2012 Sb., která je v účinnosti od 1. dubna 2012.

Dle stavebních manažerů odpovědných za chod stavebních firem je největším problémem soutěžení s jedním jediným kritériem – cenou.

ČKSE je přesvědčena, že u stavebně montážních prací není problémem českého stavebnictví tento fakt, ale to, že neexistuje metodika pro veřejné zadavatele, jak si s problémem poradit.

Zákon o VZ v § 77 Mimořádně nízká nabídková cena říká:

 • (1) Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.
 • (2) Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména:
  • a) ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu nebo poskytovaných služeb,
  • b) objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či služeb,
  • c) originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb,
  • d) souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek, nebo
  • e) potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu.
 • (3) Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Hodnotící komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.
 • (4) Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení.
 • (5) Jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká v důsledku toho, že uchazeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě stanovené hodnotící komisí prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s právními akty Evropských společenství. Jestliže hodnotící komise vyřadí nabídku z tohoto důvodu u nadlimitní veřejné zakázky, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi.
 • 6) Neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena. Ustanovení § 76 odst. 6 se použije obdobně.

Zákon však neříká, jak se mimořádně nízká cena stanovuje a rovněž neříká, jak má vypadat písemné odůvodnění, aby hodnotící komise mohla objektivně rozhodnout, zda toto odůvodnění je opodstatněné či nikoliv.

ČKSE vypracovala všeobecně uznávanou problematiku posuzování MNNC, na úvod je však nutno si ujasnit některé základní ekonomické pojmy:

Reálna odbytová cena stavebně montážních prací odráží obvyklou cenu na trhu v době a v místě příslušném. Cena obsahuje veškeré nutné náklady spojené s vyhotovením díla definovaného potřebnými podklady (pro veřejné zakázky toto určuje Vyhláška č. 230/2012) a to včetně přiměřeného zisku, správní režie apod. Stanovení této ceny je věcí odborných kádrů zadavatele (investiční oddělení s pomocí projektanta apod.), ale lze si jej objednat u odborných stavebně ekonomických firem (možná, že právě zde je prostor pro dnes už neaktuální databáze firem poskytujících zkreslené informace projektantům při tvorbě „projektantských“ cen). V posudcích odborných firem (např. Flagro a.s.) je reálná odbytová cena charakterizována tzv. Oscilačním pásmem, tedy cenovými hranicemi, odkud začíná cena neobvykle nízká (dolní hranice), nebo cena neobvykle vysoká (horní hranice). Tyto posudky jsou vypracovávány na základě podkladů projektanta (projekt, výkaz výměr) a na základě místního ekonomicky-stavebního prostředí. V posudcích se zohledňují i makroekonomické vlivy s prognózou max. půl roku dopředu (ceny energií, inflace, místně příslušné materiály apod.). Ceny neobvykle vysoké mají zadavatele upozornit, že může docházet k plýtvání veřejných prostředků a tedy k porušení zákona. Typickým příkladem jsou neobvykle přísně nasazená kvalifikační kritéria prvního kola, které zmenší okruh zájemců na dva, tři uchazeče a ti pak odevzdají cenové nabídky. Pokud jejich ceny přesáhnou horní mez posudkem stanovených reálně odbytových cen je jasné, že není něco v pořádku. Tyto posudky je vhodné, pro eliminaci korupčního prostředí, vyhotovovat před zahájením výběrového řízení, kdy nejsou známí soutěžící ani jejich nabídky.

V případě výskytu neobvykle nízkých cen (pod dolní hranicí oscilačního pásma reálné odbytové ceny) je nutno tyto neobvykle nízké nabídky podrobit porovnání s nákladovou cenou. Nákladová cena obsahuje všechny nutné náklady nutné ke zhotovení díla v místě a v čase příslušném, při jejichž stanovení není porušován právní řád ČR. Zde je nutné si uvědomit, že zákony v ČR tvoří pospolu jednotný celek, jednotlivé zákony, popř. jejich ustanovení se nesmí mezi sebou popírat či vylučovat. Za to je odpovědná Legislativní rada vlády. Při tvorbě ceny (cenové nabídky) je tedy nutné, aby měl nabízející na paměti znalost všech souvisejících zákonů (např. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže, Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, část šestá, paragraf 111, minimální mzda).

Při porovnání soutěžní ceny s cenou nákladovou (jak celku, tak hlavně detailně po položkách) je zřejmé, že pokud porovnání odhalí neplnění některého právního předpisu, jedná se o cenu mimořádně nízkou, právě ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. a každý zadavatel ví co je dle zákona s takovou nabídkou povinen udělat. Pokud těchto analýz není schopen příslušný odborník, útvar v řadách zadavatelů, lze je nechat vyhotovit Českou komorou stavebních ekonomů a to i včetně posouzení vysvětlení podaných soutěžícími v rámci procesů popsaných ve výše citovaném zákoně.