Jak získat referenční list evidovaný v registru CRRL

Žádost o udělení referenčního listu podává na CRRL vždy jen konečný zhotovitel, popř. objednatel – uživatel díla.

Postup podání žádosti

 • Žádost lze podat pouze v případě, že dílo je řádně ukončeno, zprovozněno, uživatel zahájil užívání.
 • Jsou tři variantní způsoby, jak žádost podat:
  1. Pomocí webové aplikace CRRL lze žádost zaslat jako mailovou zprávu operátorovi CRRL. Nutno vyplnit pole "Název díla" a správně zvolit položku "Téma zprávy" na hodnotu "žádost o novou registraci referenčního listu". Nejpozději následující pracovní den obdržíte mailovou zprávu s dalšími pokyny.
  2. Stáhnout vstupní formulář a vyplněný vrátit operátorovi CRRL jako mailovou přílohu, nejlépe pomocí webové aplikace (viz. kontakty CRRL).
  3. Telefonicky, mailem, osobním jednáním nebo písemně (viz. kontakty CRRL) lze dohodnout i jiné individuální způsoby podání žádosti.
 • Referenční list bude udělen pouze v případě, že dílo bylo zhotoveno na základě platné smlouvy o dílo (včetně dodatků), dílo je provedeno řádně v parametrech dle smlouvy o dílo .
 • Ověřovatel kontroluje soulad smluvních parametrů (kvalita, cena, termíny, užitné vlastnosti) se skutečně provedenou realitou.
 • Kontaktní osoba CRRL dohodne s objednatelem podávajícím žádost termín ověření ze strany ČKSE, nejpozději 5 dnů před tímto termínem zašle na CRRL údaje k dílu (viz členění v RL).
 • Uživatel dohodne na termín ověření možnost obhlídky díla, účast pověřených osob (TDI, AD, správce apod.), kteří následně stvrdí soulad provedeného díla se smluvními parametry.
 • Účast ověřovatele je hrazena objednatelem dle předem dohodnuté sazby (čas ověřovatele, doprava, výkon ověření). Ověřovatel k ověření přiveze koncept RL, po ověření stvrdí účastníci skutečnosti uvedené v RL podpisy a razítky (v případě autorizovaných osob).
 • Bodová komise složená z účastníků ověření udělí referenční body (viz. Bodové ohodnocení RL).

  Hodnota díla Počet bodů
  0 – 5 mil.Kč za každý mil. 1 bod
  5 - 20 mil.Kč 5 bodů + za každých započatých 5 mil.Kč nad 5 mil.Kč - 1 bod (pro 20 mil.Kč je přiděleno 8 bodů)
  20 - 100 mil.Kč 8 bodů + za každý započatých 10 mil.Kč nad 20 mil.Kč - 1 bod (pro 100 mil.Kč je přiděleno 16 bodů)
  100 - 500 mil.Kč 16 bodů + za každých započatých 50 mil.Kč nad 100 mil.Kč – 1 bod (pro 500 mil.Kč je přiděleno 24 bodů)
  500 mil.Kč - 5 mld.Kč 24 bodů + za každých započatých 500 mil.Kč nad 500 mil.Kč – 1bod (pro 1 mld.Kč je přiděleno 25 bodů, pro 5 mld.Kč je 33 bodů)
  více než 5 mld.Kč 33 bodů + za každou započatou miliardu nad 5 mld.Kč je 1 bod


 • Následně bodová komise složená s ověřovatele (člen ČKSE), zástupce objednatele (uživatele) , kontrolního orgánu (např. TDI, GP apod. uvedeného na RL) může zakázce přidělit dvakrát po 3 bodech,
 • První část (0 až 3 body) lze udělit za Mimořádně složité podmínky provádění díla (např. mimořádná prostorová, časová, organizační omezení – bližší podmínky získání bodů budou upřesněny na konkrétním předmětu díla ověřovatelem)
 • Druhou část (0 až 3 body) lze udělit za Mimořádné inovativní technické řešení (např. použití nového materiálu, technologického nebo technického řešení apod.- bližší podmínky získání bodů budou upřesněny na konkrétním předmětu díla ověřovatelem)
 • Počítadlem přidělené body lze tedy navýšit o max. 6 bodů za předpokladu odsouhlasení navýšení bodovou komisí.
 • V originále RL bude uveden celkový počet Referenčních bodů.
 • V CRRL je RL přiděleno evidenční číslo a je zpracován čistopis RL, který je následně zaslán objednateli. Objednatel pak kopii předává uživateli, resp. zhotoviteli. Pro každý RL je přiděleno nové evidenční číslo. Neexistují pod jedním evidenčním číslem dva nebo více RL. (Viz. ukázka prázdného referenčního listu ).
 • Objednatel zaplatí náhrady za ověření, referenční list pak bude přístupný na webových stránkách CRRL po dobu jednoho roku.

Prodloužení platnosti

 • K datu výročí zašle CRRL ověřovací dotazník, ve kterém určená osoba provede zhodnocení dosavadního užívání díla (odstraňování reklamací, počet závad, poruchy apod.).
 • Po ověření je platnost RL v CRRL prodloužena o další rok. Po dvou letech evidence RL v CRRL je RL automaticky vyřazen z aktuální evidence a uložen v archivu.